Dr. Mustafa Alpaslan  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bağımsız Denetçi

Tüm Yazıları


7143 Sayılı Yasaya Göre Hazırlanan Yapılandırma Ödeme Tablosunu İptal Eden Bir Yargı Kararının Analizi

Dr. Mustafa Alpaslan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bağımsız Denetçi m.alpaslan@windowslive.com

7143 Sayılı Yasaya Göre Hazırlanan Yapılandırma Ödeme Tablosunu İptal Eden Bir Yargı Kararının Analizi

Bilindiği gibi, 7143 sayılı  bazı  alacakların  yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun resmi gazetede yayımlanarak 18/5/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  Yasaya göre birikmiş vergi borçları  31/03/2018 tarihine kadar olan borçlar yapılandırma kapsamına alınmıştır.  Buna göre, yaşanan bir olayda  mükellefin geçmiş yıllarda hakkında kesinleştirilen borçlar nedeniyle mükellefin muhasebecisi tarafından  elektronik ortamda yapılandırma müracaatı yapılmıştır. Mükellef bu durumdan  daha sonra bilgi sahibi olmuştur.  Konuyla ilgili  olarak vergi dairesine başvuran mükellefe  ödeme planının bozulamayacağı ifade edilmiştir.  Bunun üzerine mükellef tarafından söz konusu  borçlardan ve yapılandırma talebinden  haberi bulunmadığı gerekçesi ile konuyu yargıya taşımıştır. 

Yargı tarafından mükellef hakkında verilen 28.02.2019 tarihli  kararın hüküm fıkrası kısaca aşağıda olduğu gibidir:

“Olayda, davalı idare tarafından  davacının  7143 sayılı kanun kapsamında elektronik ortamda yaptığı başvuruna ilişkin olarak “gelen evrak defteri” bilgisayar  çıktısı  dışında, davacının  kesinleşmiş  borçlarının  yapılandırılmasına ilişkin iradesini yansıtan borçların  niteliği, içeriği ve elektronik ortamda yaptığı  başvurusuna ilişkin bilgi ve belgeler gönderilmemiştir.  Davalı idare tarafından,  davacının  vergi borçlarının  yapılandırılmasına ilişkin iradesini açıkça ortaya koyan  yapılandırma iradesini yansıtan somut ve hukuken itibar edilebilecek belgelerle ortaya konulamadığından  davacı hakkında düzenlenen  7143 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanuna göre hazırlanan ödeme tablosunda hukuka uyarlılık  bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle davanın KABULUNE, davacı adına düzenlenen ………. Ödeme tablosunun iptaline, …”

Şeklinde karar verilmiştir.

Bu durumda, yukarıda yer verilen mahkeme kararının  analizi aşağıdaki gibi yapılabilir:

  1. Dava konusu  yapılan olayda, kesinleşmiş vergi borçları üzerinden   12 yıl geçmiştir.
  2. Yapılandırma yetkisiz kişi tarafından  yapılmıştır.
  3. Esasen  yapılandırmaya konu  edilen borçlar tahsil zamanaşımına uğramıştır. (6183 s.k. md.102)
  4. Elektronik ortamda mükellefin bilgisi  dışında  ve yetkisiz kişi tarafından  7143 sayılı kanunun 2. Maddesine göre  yapılan  yapılandırma işlemi geçersiz kılınmıştır.
  5. Esasen  7143 sayılı  yasa ile ilgili  maliye bakanlığı tarafından  mükelleflere dağıtılan  286 yayın nolu  kesinleşmiş ve dava aşamasındaki borçlarla ilgili  broşürde vadesi  31/12/2013 tarihinden önce olan  ….. TL ve altındaki borçların  başvuru  aranmaksızın silinecektir. Bilgi notuna göre aslında gerçek anlamda tahsil  zamanaşımına maruz kalmış  vergi borçları yapılandırma konusu  edilememektedir. 

Sonuç olarak, tahsil zamanaşımı önemli bir hüküm olup, gerek mükellefler açısından ve gerekse vergi idaresi açısından önemli bir hüküm ifade etmektedir. İdari yargılama hukukunun  temel bir prensibi olan resen araştırma ilkesi kapsamında tahsil zamanaşımı üzerinde durulması gereken ve gelecek yıllarda da her zaman güncelliğini koruyarak tartışmaya açık olan  bir konu olarak gündemde bulunacaktır.  Gerçekten de günümüz koşullarında gerek tarh zamanaşımı yönünden olsun ve gerekse tahsil  zamanaşımı  açısından olsun pek çok borç idarece tahsil zamanaşımına uğramış  vaziyettedir.  Tahsil zamanaşımı  kendiliğinden  dikkate alınması  gereken bir  olay olup, mükelleflerin tahsil zamanaşımına uğramış borçlarını  ödememesi veya taksitlendirme yönünde bir tercihte veya girişimde bulunmaması  gerektiği kanısındayız.

05.04.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

Muhasebecinin Başucu Rehberi 2019 Çıktı[Sınırlı Sayıda Özel Baskı!]

Error
Whoops, looks like something went wrong.