Ahmet AĞAR  Sosyal Güvenlik Müşaviri

Tüm Yazıları


Mali Müşavirlere Yeni Sorumluluklar ve Sıkça Muhatap Olabilecekleri İdari Para Cezaları Getirilmiştir.

 

                  Mali
Müşavirlere Yeni Sorumluluklar ve Sıkça Muhatap Olabilecekleri  İdari Para Cezaları
Getirilmiştir.

 

 

Giriş:

 

 

Bilindiği
gibi, 09.08.2016 tarih  6728  Sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanunun 12.
maddesine eklenen yeni bir düzenleme ve yapılan bu düzenlemeye paralel olarak,
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Yönetmelik ile Serbest Muhasebeci,
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve
Yeminli Mali Müşavirlere, 05.12.2017 tarihinden itibaren işverenlerle birlikte müştereken
ve müteselsilen
yeni bazı sorumluluklar ve bu sorumlulukların sonucu olarak
da çok ağır idari para cezaları
getirilmiştir.

 

 

Bu makalenin konusu, 3568
sayılı Kanuna göre yetki belgesi almış meslek mensuplarına getirilen  yeni sorumluluklar ve mesleki faaliyetleri
sırasında  bu sorumluluklarını yerine
getirmedikleri gerekçesiyle, işverenlerle birlikte müştereken ve müteselsilen muhatap
olabilecekleri oldukça ağır idari para cezaları ve aynı yönetmelikle işverenlere getirilen bazı düzenlemelerle
ilgili açıklamalar olacaktır. 

 

 

II- Meslek Mensuplarına Getirilen Yeni Sorumluluklar:

 

 

5510 sayılı Kanunun 12. maddesi ve buna istinaden 05.12.2017
tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 28. maddesi ile bu yönetmeliğe ek 4.
madde eklenmiş ve eklenen bu madde ile 
meslek mensuplarına çok değişik şekilde yorumlanacak ve
değerlendirilebilecek yeni sorumluluklar getirilmiştir.  

 

 

Yapılan bu yeni düzenlemeye göre;

 

 

        1- Kanuna göre düzenlenmesi
ve verilmesi gereken muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin defter kayıtlarına
veya bu defter ve kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun
olmamasından işverenlerle birlikte
3568 sayılı Kanuna göre yazılı sözleşme ile yetki verilmiş Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler da
müştereken ve müteselsilen sorumlu
olacaklardır.

 

 

2- Kanun uyarınca düzenlenmesi ve verilmesi gereken
muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin meslek mensupları tarafından düzenlenmesi
ve verilmesi için işverenler ve ilgili meslek mensupları arasında mutlaka
yazılı sözleşme düzenlenmelidir.

 

 

       3- Meslek mensupları ile işverenler arasında meslek
faaliyeti için düzenlenen sözleşmenin herhangi bir nedenle iptal edilmesi
halinde yeni sözleşme bir aylık süre içerisinde 
SGK’ya  bildirmesi gerekecektir.

 

 

4- İşveren veya işveren tarafından yetki verilen kişinin
imzası olmayan veya bu kişiler tarafından intikal ettirilmeyen bilgi ve
belgelere istinaden meslek mensupları tarafından verilecek işçinin işe giriş ve işten çıkış bildirgesinden,
düzenlenen defter, belge ve bilgilerin sahte olduğunun iddia edilmesi
durumunda, bu bildirgeleri düzenleyen meslek mensupları doğrudan sorumlu sayılacak ve idari ve hukuki cezai müeyyideye muhatap
olacaktır.
.

 

 

       5- Meslek mensupları tarafından  düzenlenecek ve verilecek muhtasar ve prim
hizmet beyannamesinin defter ve kayıtlara ve bu kayıtların dayanağını teşkil
eden belgelere uygun olmamasından meslek
mensuplarının sorumlu olması için,
 söz konusu defter, kayıt ve belgelerin  işveren veya 
imza karşılığı veya yazılı
tutanak yoluyla
, bilgilerin ise mail,
kısa mesaj veya yazılı tutanak
gibi yollarla meslek mensuplarına intikal
ettirilmiş olması gerekir.

 

 

        6-
İşveren tarafından yazılı sözleşme ile yetki verilmiş meslek mensuplarının,
Kanuna göre düzenledikleri muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde yer alan
bilgilerin, defter ve kayıtlara ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden
belgelere uygun olmamasına kendi kusurlu davranışları ile sebebiyet
verdiklerinin, Kurumca veya yetkili adli mercilerce tespit edilmesi  halinde, meslek
mensupları
ortaya çıkacak olan prim kaybından, gecikme cezasından, gecikme
zammından, idari para cezalarından ve Kanun kapsamında fazla veya yersiz olarak
yapılan ödemelerden işverenlerle
birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu
olacaktır.

 

 

      III- Kayıt
ve Belgelerin Saklanmasından İşveren Sorumludur.

 

 

Kanuna göre
düzenlenecek ve verilecek muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin uygunluğuna
esas olan defter kayıtları ve belgelerin saklanmasından ve yetkili
mercilere  ibrazından işverenler
sorumludur. Ancak bunun için de, işlemleri bitmiş olan yasal kayıt ve
belgelerin, meslek mensubu tarafından işverene yazılı tutanak ile mutlaka
teslim edilmiş olması gerekir. Aksi halde sorumlu
olmadıklarını ispat edemeyecek ve işverenle birlikte, evrakların ibraz
edilmemesinin cezası olan yasal asgari ücretin 12 katı tutarında tahakkuk
ettirilecek 24.354,00 TL. idari para
cezasından işveren ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu
tutulacaktır.   

 

 

IV- Meslek Mensuplarının
İşverenle Birlikte Sorumlu                 Tutulmamaları İçin Dikkat Edecekleri Hususlar
:

İşverenlerle
yaptıkları yazılı sözleşme ile işverenin yasal kayıt ve belgelerini düzenlemiş olan
serbest muhasebeci mali müşavirlerin, 5510 sayılı Kanun ve Sosyal Sigorta
İşlemleri Yönetmeliği ile getirilmiş olan bu sorumluluklardan ve idari para
cezalarından etkilenmemeleri için işlerini titizlikle yapmaları ve ayrıca aşağıda
yazılı bulunan hususlara mutlaka riayet etmeleri gerekmektedir. Aksi taktirde
isnat edilebilecek cezalardan sorumlu olmadıklarını ispat etmeleri mümkün
olmayacaktır.

 

 

Bu bakımdan, yılın
365 günü çok yoğun olan iş yükü nedeniyle gece gündüz çalışmak zorunda olan meslek
mensuplarının, mesleklerini icra ederken, 
meydana gelebilecek yasal dışı işlemlerden ve usulsüzlüklerden sorumlu
tutulmamaları ve idari para cezalarına muhatap olmamaları için; 

 

 

1- İşyeri
açılışları yapılırken ve işe giriş bildirgeleri verilirken, işveren tarafından
işe başlama tarihinin ve işçilerin hangi tarihte işe başlayacağının, AGİ hariç
işçiye ödenecek net ücretinin ne kadar olacağının mutlaka işverenden yazılı ve
imzalı olarak veya işveren adına kayıtlı e- mailinden mesaj olarak istenmeli ve
alınmalıdır.

 

 

2- İşten ayrılış
bildirgesi verilirken,  işveren tarafından işçinin hangi tarihte işten ayrıldığı,
işten ayrıldığı tarihe kadar ay içinde kaç gün çalıştığı, ayrılış nedeni, son
ücreti, varsa mesaisi varsa başka alacağının mutlaka işverenden yazılı ve
imzalı olarak veya işveren adına kayıtlı e- mailinden mesaj olarak istenmeli ve
 alınmalıdır.

 

 

Tabi bu
şekilde işverenlerden bu belgelerin yazılı olarak istenmesi, meslek mensubu ile
işveren arasında olması gereken güven dayalı iş  ilişkisini ve çalışma ortamını kaçınılmaz
olarak olumsuz yönde etkileyeceği de bir gerçektir.

 

 

V- Birleştirilerek Muhtasar Ve Prim Hizmet
Beyannamesi Olarak Verilmesi   Gereken Tarih 01.07.2018 Tarihine Ertelenmiştir:

            Yazı metinde ve
yönetmelikte geçen ve 01.01.2018 tarihinden itibaren SGK aylık prim ve hizmet
belgesi ile vergi dairesine verilmekte olan muhtasar beyannamenin
birleştirilerek “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi
olarak verilmesi ile ilgili
uygulama,  Maliye Bakanlığının 21.12.2017
tarihli ve 3 nolu Genel Tebliği ile (Kırşehir’de 01.07.2017)  Amasya,
Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler

 için 01.01.2018 tarihinden itibaren
başlanacak olup, bu illerin dışında kalan diğer bütün illerde ise 01.07.2018
tarihine ertelenmiştir.

 

 

           VI- İşverenlere
Yönetmelikle Getirilen Yeni Düzenlemeler :

 

 

            1- Bilindiği
gibi yönetmeliğe göre, işyeri tescili ile ilgili  olarak, aynı işverenin, birden fazla özel ya
da ihale konusu iş alması, işyeri kurması veya devir alması yahut kendisine
intikal etmesi hâlinde her işyeri için ayrı işyeri bildirgesi düzenlenerek
işyeri dosyası açılmaktaydı.

 

 

             Sosyal
Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde 05.12.2017 tarihinde yapılan yeni düzenlemeye
göre,  İşverenin talebi üzerine aynı
işverene, aynı iş kolunda olmak üzere işin bitiminden itibaren bir ay
içerisinde tekraren verilen veya ihale edilen güvenlik, temizlik, taşıma ve benzeri nitelikteki hizmet alımı
işlerinde
yeni bir işyeri bildirgesi verilmeksizin söz konusu işlerin
yürütüldüğü önceki işyeri dosyası üzerinden  yapılabilecektir. Ancak bu yeni uygulamaya
ilişin  usul ve esaslar SGK tarafından
belirlenecektir.

 

 

  2- Aynı ilde olmak ve işveren tarafından yazılı olarak talep edilmek
kaydıyla, devamlı mahiyette işlem gören veya görecek olan aynı işverene ait iş kolu kodu aynı olan ve sigortalı
çalıştıran tüm işyerlerinin, birleştirilmek suretiyle tek dosyada işlem görmesine Kurumca izin verilebilir; birden fazla
ünite bölgesinde işyeri bulunması halinde ise tek dosyanın işlem göreceği
ünite, Kurumca belirlenir.

 

 

 3- Sigortalı çalıştıran kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyeri
işverenleri tarafından yazılı olarak talep edilmek kaydıyla devamlı mahiyette işlem gören veya
görecek olan aynı kamu kurum ve kuruluşu işverenine ait iş kolu kodu aynı olan ve birden fazla Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
sınırları içindeki tüm işyeri dosyalarının birleştirilmek suretiyle tek dosyada
işlem görmesine istihdam teşvik ve desteklerinden yersiz yararlanmaya mahal
vermeyecek şekilde Kurumca izin verilebilir.

 

 

           VII-
Sonuç :

 

 

05.12.2017
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 3568 sayılı Kanuna göre yetki belgesi
almış meslek mensuplarına, internet, elektronik ve benzeri ortamda Kuruma
gönderilecek muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin defter ve kayıtlara ve bu
kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından işverenlerle birlikte müştereken ve müteselsilen,  meslek mensubu olan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Malî Müşavir ve Yeminli Malî Müşavirlerin
sorumlu tutulmaları, bu hizmetleri veren meslek mensuplarını oldukça zora
sokacak ve işlemediği bir suçtan, haberi dahi olmayacağı ve işverenin bilerek
veya bilmeyerek yapacağı bazı iş ve işlemlerinden dolayı SGK tarafından
tahakkuk ettirilecek olan idari para cezalarından ve diğer hukuki cezai
müeyyidelerden müştereken sorumlu tutulmaları, 
suç teşkil eden fiilin  şahsiliği
ilkesine ve  evrensel ceza hukuku
ilkelerine aykırıdır.

 

 

                                                                
                                                   Ahmet AĞAR 

 

Error
Whoops, looks like something went wrong.